LMS

LMS چیست؟

LMS چیست؟ مدیران سازمان ها فهمیده اند که برای حفظ نیروی کار با دانش و بهره وری بیشتر ، باید بر یادگیری کارکنان تمرکز مداوم باشد. انتخاب سیستم مدیریت یادگیری مناسب  LMS می تواند به دستیابی به این هدف کمک کند. مزایا و ویژگی های خاصی وجود دارد که LMS می تواند یادگیری شرکت ها …

LMS چیست؟ ادامه »